Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 19-8

Thống kê hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế Huế theo thứ tự ưu tiên cập nhật đến ngày 19 tháng 8 năm 2015

Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 15-8

Thống kê hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế Huế theo thứ tự ưu tiên cập nhật đến ngày 15 tháng 8 năm 2015

Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 12-8

Thống kê hồ sơ xét tuyển vào trường ĐH Kinh tế Huế theo thứ tự ưu tiên cập nhật đến ngày 12 tháng 8 năm 2015

Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 5-8

Thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Huế, cập nhật đến ngày 5 tháng 8

Cập nhật hố sơ đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Kinh tế Huế ngày 3-8

Thông tin về hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế Huế, cập nhật đến ngày 3 tháng 8

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÔNG BÁO THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2015