Điểm chuẩn và Danh sách trúng tuyển vào trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

ĐIỂM CHUẨN ĐỢT TUYỂN SINH THỨ HAI

STT Mã ngành Tên ngành Điểm trúng tuyển
1 52310101 Kinh tế 15.5
2 52340101 Quản trị kinh doanh 16.0
3 52340115 Marketing 15.5
4 52340121 Kinh doanh thương mại 15.5
5 52340201 Tài chính - Ngân hàng 15.5
6 52340301 Kế toán 16.0
7 52340302 Kiểm toán 15.5
8 52340404 Quản trị nhân lực 15.5
9 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 15.5
10 52620114 Kinh doanh nông nghiệp 15.5
11 52620115 Kinh tế nông nghiệp 15.5
12 52903124 Kinh tế nông nghiệp - Tài chính 15.5
13 L340101 Quản trị kinh doanh (Liên kết) 15.5
14 L340201 Tài chính - Ngân hàng (Liên kết) 15.5
15 52340101LT Quản trị kinh doanh (Liên thông từ cao đẳng) 20.0
16 52340301LT Kế toán (Liên thông từ cao đẳng) 15.5

 

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN

Các tin khác: