Infographics về thế mạnh đào tạo và vị trí việc làm của Khoa Kinh tế và Phát triển

INFOGRAPHICS GIỚI THIỆU NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 

 

 

INFOGRAPHICS GIỚI THIỆU NGÀNH KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ 

 

 

INFOGRAPHICS GIỚI THIỆU NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP 

 

 

INFOGRAPHICS GIỚI THIỆU NGÀNH KINH TẾ & QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (Click để xem chi tiết)

 

Các tin khác: