Infographics về thế mạnh đào tạo và vị trí việc làm của Khoa Kinh tế và Phát triển

INFOGRAPHICS GIỚI THIỆU NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP (Click để xem chi tiết)

 

 

INFOGRAPHICS GIỚI THIỆU NGÀNH KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ (Click để xem chi tiết)

 

 

INFOGRAPHICS GIỚI THIỆU NGÀNH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP (Click để xem chi tiết)

 

 

INFOGRAPHICS GIỚI THIỆU NGÀNH KINH TẾ & QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG (Click để xem chi tiết)

 

Các bài viết khác: