CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ TALLAGHT - IRELAND
Được xây dựng dựa trên cơ sở chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh của Viện Công nghệ Tallaght, Ireland kết hợp với thực tiễn môi trường kinh doanh tại Việt Nam