Đào tao cử nhân chất lượng cao tại Trường Đại học Kinh tế
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế triển khai 5 chương trình đào tạo chất lượng cao, bao gồm Ngành/chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh, Kiểm toán, Tài chính – Ngân hàng, Tin học Kinh tế, Kế hoạch đầu tư.