KHOA KINH TẾ CHÍNH TRỊ

Sự hình thành và phát triển của Khoa

Khoa Kinh tế chính trị thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế được thành lập vào tháng 01 năm 2005.

+ Về đội ngũ nhân lực: Hiện nay Khoa có một đội ngũ cán bộ, giảng viên giàu kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao (18 cán bộ, giảng viên, trong đó có 01 PGS.TS; 05TS và 11 Ths).

+ Về đào tạo: Từ  năm 2003 đến nay Khoa đã tuyển sinh được 12 khóa đào tạo chính quy (gần 500 sinh viên), 1 khóa đào tạo hệ VLVH (90 sinh viên) và 8 khóa đào tạo cao học (gần 130 học viên cao học) chuyên ngành Kinh tế chính trị.

+ Về hoạt động nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu khoa học là hoạt động cơ bản của khoa, vì vậy đến nay Khoa đã triển khai thành công 9 đề tài khoa học cấp Bộ, 2 đề tài cấp cơ sở Đại học Huế; chủ biên và tham gia xuất bản 17 quyển sách chuyên khảo, tham khảo; 45 đề tài cấp trường; 4 bài báo đăng tải trên tạp chí nước ngoài và hàng trăm bài báo đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín.

Những cam kết của Khoa đối với người học.

          + Đảm bảo chất lượng đào tạo bao gồm khối kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

          + Đạt được chuẩn đầu ra đã cam kết về kiến thức, kỹ năng, thái độ, vị trí và cơ hội làm việc, khả năng học tập để nâng cao trình độ.

Chuyên ngành đào tạo do Khoa phụ trách

- Chuyên ngành Kinh tế chính trị thuộc ngành Kinh tế do Khoa phụ trách có thế mạnh đào tạo cho người học nhằm đạt được trình độ cao dần về kiến thức kinh tế gắn với chính trị xã hội; cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản, hệ thống và cập nhật những vấn đề kinh tế chính trị Việt Nam và thế giới; rèn luyện các kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá và thuyết trình về các vấn đề thực tế của các doanh nghiệp và các nền kinh tế trên thế giới; có thái độ đúng đắn với thể chế chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam và tham gia hoạt động trong các tổ chức kinh tế, công ty, xí nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tham gia các tổ chức của Đảng và các đoàn thể xã hội.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sau khi tốt nghiệp các cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kinh tế chính trị có thể làm việc trong các cơ quan nghiên cứu kinh tế; các cơ quan hoạch định chính sách kinh tế của Việt Nam hoặc nước ngoài; làm giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trường chính trị tỉnh và các trung tâm chính trị huyện; làm việc trong các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội như: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, công đoàn, hội nghề nghiệp...; làm việc trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

Các bài viết khác: