1. BAN GIÁM HIỆU

 Điện thoại: 0234.3691.888

 

PGS. TS. TRẦN VĂN HÒA, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
– Phụ trách chung các hoạt động của trường Đại học Kinh tế, đồng thời trực tiếp phụ trách các mảng công tác sau:+ Công tác chính trị tư tưởng;

+ Công tác Tổ chức – Nhân sự;

+ Công tác Kế hoạch – Tài chính;

+ Công tác Đào tạo đại học và Sau đại học.

+ Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

 Điện thoại: 0234.3691.777  PGS.TS. TRỊNH VĂN SƠN, Phó Hiệu trưởng

– Phụ trách các mảng công tác sau:

+ Công tác sinh viên;

+ Công tác Chi hội thể thao;

+ Công tác Nội chính.

Điện thoại: 0234.3691.111 PGS.TS. TRƯƠNG TẤN QUÂN, Phó Hiệu trưởng
– Phụ trách các mảng công tác sau:+ Công tác quản lý hoạt động khoa học, công nghệ;

+ Công tác Hợp tác quốc tế;

+ Công tác Đoàn thể;

+ Công tác Cơ sở vật chất

+ Công tác tự vệ cơ quan.

2. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC