PGS. TS. TRƯƠNG TẤN QUÂN,  Hiệu trưởng
 Phụ trách chung các hoạt động của trường Đại học Kinh tế,  các mảng công tác sau: Công tác chính trị tư tưởng; Công tác Tổ chức – Nhân sự; Công tác Kế hoạch – Tài chính; Công tác Đào tạo đại học và Sau đại học Công tác Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục; Công tác quản lý hoạt động khoa học, công nghệ; Công tác Hợp tác quốc tế; Công tác Đoàn thể;  Công tác CSVC; Công tác tự vệ cơ quan; Công tác xuất bản Tạp chí khoa học của Trường; Công tác sinh viên.